Si Langkow wo si Linta'

Si Langkow wo si Linta'

Witu un talun esa ém wéwéhan si Langkow wo si Linta'. Witu u sana endo, si Langkow é melililiklik  un talun mahilek an tinanemna. Witu un endo itii totoz  pasu' si endo. Apa si Langkow melili-liklik menéro mengura kiné wéwéhan un toro kanen. Taan téntumo kiné ung kauré sia i meliliklik, zéi'kanpé' i kailek toro kanen wo toro elepen. Pahpaan in totoz im pasu' si endo, ni sia én totozo i maharem wo maré'o wo rikemeno. Pahpaan ni itumo a sia ma simuut witu u niahlung ung kai tua'na. Zéi'kapé' uré sia ing kimana', lumangkoio si Linta'. Ilekena ni Langkow a sia kuanakéma, "Kaa ko Linta' melaé-laés wia'i?" Am wingkotennamé, "Aku rikemeno in ti tampaku, to lumaéspé' ma. Mangura  wéwéhan an toro kaloozanna. Nya  ni ko Langkow, kaako memana-mana."  Wingkoten la ni Langkow, "Ni aku é rikemeno, katoozano ni endo aku i melililiklik un talun kenu, zéi'kanpé' mé ikailek la un toro kaipian. Nya pahpaan totoz pasu' si  endo, an aku sumuut la."  "Langkow, téntu kahuman ung ka selah un toumu, é marikem uman la? Ilekennumé aku é. Téntu ung kakori' un awakku, taan maan in zou' mo u linampanganku én zéi'kan marikem." Kuano kahuman ni langkow wé, "Linta', suméa'pé' mé, wo kita sumiritapé' la." Suméa' la si Linta', ang kuannamo wia si Langkow, "Apa wé u siritanta!"  Kuano ni Linta', "Sa ko paaz Linta' ya kita matarupé' la."  Am wingkoten la ni Linta', "Apamo ndéén um bataruanta?" Kuano ni Langkow, "Kita é mahlolowa'anpé' la ing kumoikoi." Mingkot la si Linta', "O paaz aku. To sawisa mo?" Kuano kahuman  ni Langkow, "In tarékano."  Mingkot la si Linta', "Ya éné." Kuano ni Langkow, "Sa kumara' mo, é rékénan : esa, zua, telu!" Kuano ni Linta', "Méié wia’i wo matatérané. Ko Langkow si rumékén."  A rumékéno si Langkow, "Esa …,  zua, … telu!"  Witu u rérékénan katelu, si Linta' é ngimauto la witu un ipus ni Langkow. Karegas i mahkoikoi, kuano kahuman ni Langkow, "Wanakan ko Linta'?"  "Wia katuu é!", téntu si Linta’. Tumalingamé um wiwingkot ni Linta’, ma’ulit si Langkow i mahkoikoi. Sekez i liwagan la ni Langkow, mahwingkoté si Linta', " Wia."  Pahpaan si Langkow é soo i kawawa', ni sia én totoz ma’ulit i mahkoikoi, takaz ing kinaapuan ung ketez.  Karewa  kahuman la si Langkow, a lumontika si Lintah witu un tana’. Ya linengéi uman la ni Linta' im wewéi ung kakori' si Langkow im wewéi ung ka selah.  Ni itu mo, ni kita én tia’ memawa' si kasuat tou.

 

 Téntumo u sirita tumoro si Langkow wo si Linta', u mé isampet la ni Engelbert Rombon, si Kapala  tu’a wana um wanua Kayawu.-