Si Asu wo si Méong

Si Asu wo si Méong

Im pu'una wéwéhan si Asu wo si Méong. Séra zua én totoz mahkaloan. Wisa un angéan ni Asu  ém witu un angéan ni Méong. U sulu ni Asu é lambo. Si Méong éng kasiapa sulu. Niitumo si Asu én toro mahlawa' wana ang kai, ta'en si Méong éng kamata'u.

Makasamé an akatla ni Asu si Méong . Kuanamo, "Méimo kita menéropé'la pérét."  Wingkotla ni Méong, "Mémo, ta'en ni aku éng kamata'u kumorkor ka'pa lumawa'. Kura sa si pérét timuleng ka'pa limawa' wana ang kai?" Kuan ni Asu, "Ni aku mokan si kumorkor sa wéwéhan pérét timuleng, ka'pa lumawa'ma wana ang kai, ni aku mokan si ma'kiki'ita ni sia." Wingkotla ni Méong,"Sa téntu méyémo kita lumampango."

Milek niitu séra lumampang ma'tondo-tondongan, si Asu  mahpu'una pahtondongné ni Méong. Melampa-lampang séra, si endo kapasunamo. Si Asu é maré'omo, kariamo i  marawoi wo maharem. Téntu kangkasi'i si Méong. Kuano ni Asu, "Marawoio, kita kumana'pé'la." Wingkotla ni Méong, "Ené, kita mososekpé'la oki." Mento'la séra zua.

Zéi'kan uré talingané ni Méong si Asu ém pahengkerano. "Tantumo i mahtetekel si kaloku kela," kimewitla si Méong. Si Asu ém pahengkeran uman, ta'en si Méong  mene-menes ndé'é wéwéhano ung genang  léwo' wia si Asu kalona.

Réténala si Asu, wo pemé'o-mé'osna un a'éna, takaz sia nimatekel lé'os. Ma'renganan niitu si Méong kahuman é mahketoro a sulu ni Asu. Paka ketorenala ana, an  ipahtetepnala wana  an tutundu'na. Pakateptepnala ana , a mawongkémé si Asu. Si  mahkokorkor a lumahaz witu un touna, si engompo' én zéi'mo siapa ung kakorkor. Ileknala a suluna péléngo potot.  Si Méong é makawengkur u ru'uzna, a naéna é méipakaterén; si makaasar téntu i mahwuwuni a sulu wana an tutundu'na. Ilekna ni Asu an tutundu' ni Méong ém wéwéhano sulu. Mawiamé un upi'na, a rumekaka, "Ni ko kalo é limé'osoma u léwo'an im wia ni aku. Ko tongko'enkumo." Si Méong  totoz maindé' an tumingkas, pahkiki'iten ni Asu wo satomo karasakan. Ka'ayola si Méong witu un tu'uz ung kai, un indé'nakan , a sia  lumawa'ma witu ung kai itii.

Ka'ayola witu ung kai itii si Asu, si mahlalawa' i mahkikiit si Méong ta'en zéi'mo i kalawa'. Pahapaan a suluna ém pototokan. Totoz maupi' si Asu. Pa'ento'na witu un tu'uz ung kai si Méong, ta'en si so'o tumumpa. Kuano ni Asu, "Sa ko kalaokanku Méong, ma'an un ta'imu én tongko'engku." Si Méong én totoz maindé'.

Makaz  in tarékan si Méong sa kompo'la u ru'uzna é méiwengkur. Sa sia mahlampang a suluna é méiwuni. Sa sia tuma'i, si menéro ang kawunian, wo un ta'ina ém pa'tawunana.  Péléng ni ana ém pahlé'osna i maindé' si Asu.

Makaz in tarékan si Asu wo si Méong éng kamata'u mahwali-wali. Si Méong ém pahtotongko'en uman ni Asu.

Sisil kenu , mapagenang wia ni kita péléng, tia' melé'o-lé'os an zéi'kan wangun im wia si kasuat tou. Pahapaan ni anamo a makawali witu u mahtétéu-tétéuan makaz i mengoro-ngoro'. Téntu uman u sisil kenu.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.